Members

 Research Associate

Akihiro Ogura, Ph.D.


 Graduate Students

D3

Akihiro Sakama

M2

Daiki Ito

Hirotaka Kai

Rika Kameshima

Kojiro Moriya

Naoaki Osada

Manami Takenaka

M1

Kenji Daikuhara

Naoki Ichii

Kenya Kasuga

Sohta Nakao

Yurika Oji

Kaori Okumura

Yusei Takamatsu

Yuta Unno


 Undergraduates

Daisuke Aoki

Taisuke Ito

Daisuke Komatsu

Kotaro Kusuhata

Ryuta Nakagawara

Kouhei Shibata

Yusuke Yokoya