Members

 Research Associate

Akihiro Ogura, Ph.D.


 Graduate Students

D3

Akihiro Sakama

M2

Yuko Goshi

Eri Koizumi

Kohei Matsui

Kento Mori

Yuko Motohashi

Wataru Sumida

Hina Suzuki

Keita Takiguchi

M1

Daiki Ito

Hirotaka Kai

Rika Kameshima

Kojiro Moriya

Naoaki Osada

Manami Takenaka


 Undergraduates

Kenji Daikuhara

Naoki Ichii

Kenya Kasuga

Sohta Nakao

Yurika Oji

Kaori Okumura

Yusei Takamatsu

Yuta Unno