Members

 Senior Assistant Professor

Akihiro Ogura, Ph.D.


 Graduate Students


M2

Takeshi Kobayashi

Hirofumi Nagawa

Satoshi Nanataki

Ryota Nomura

Tomoki Uchida

Kohei Yamaoka


M1

Yen-Min Chu

Daiki Oka

Raia Sagasaki

Mikoto Sekine

Ann Shinohara

Sho Terauchi


 Undergraduates

Koki Agui

Yukiko Minami

Shoma Ota

Ryosuke Saito

Kota Sato

Misato Takimoto

Rintaro Tanikawa