Alumni

FY2017

Research Associate

Yuki Niwa

Master Course

Shintaro Kato, Kazuki Kawada, Ryosuke Komatsu, Yuichiro Tokushima, Wataru Matsuki

Bachelor Course

Ryutaro Soda, Yuki Yatabe, Ryotaro Yanagihara, Yuta Yoshida

FY2016

Master Course

Kei Otani, Sawako Okamoto, Kenta Kuga, Yoshihiko Nakano, So Miyazaki, Shohei Morishita, Risa Watanabe

Bachelor Course

Kana Yamada

FY2015

Master Course

Shun Katsuyama, Mizuki Kobayashi, Natsumi Sato, Erina Shimizu, Miyu Tsuchiya, Aoi Matsuki

Bachelor Course

Asuka Matsumoto, Mizuo Yamagishi

FY2014

Research Associate

Yukiko Sasazawa

Master Course

Shiho Uematsu, Mizuki Kuboki, Masahiro Kuroda, Kuniya Komai, Satoshi Hakuta, Miho Fujiwara

Bachelor Course

Kyoko Matsumoto

FY2013

Master Course

Yuki Goto, Keisuke Morishita

Bachelor Course

Kentaro Mori

FY2012

Research Student

Chino Matsui

Master Course

Ayumi Ito, Tamami Ukaji, Erika Sanai, Naruto Noma, Kana Horie

Bachelor Course

Tomohiro Gomi